Informacja ogólna o postępowaniu upadłościowym

 

Tryb składania pism i dokumentów w postępowaniu upadłościowym

 

 1. W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych (z wyjątkami wskazanymi poniżej), z wykorzystaniem udostępnionych w systemie formularzy. W przypadku braku dostępności formularza dedykowanego określonej czynności należy w zakładce „Katalog dokumentów”  wyszukać wzór pisma o nazwie „Pismo inne” (celem wyszukania pisma należy wpisać pełną jego nazwę).
 • Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu KRZ nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.
 1. Wskazany powyżej obowiązek wnoszenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem systemu KRZ nie dotyczy pism procesowych i dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ofert składanych w toku przetargu lub aukcji.
 2. Pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu KRZ mogą wnosić wyłącznie następujące podmioty:
 1. wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika,
 2. wierzyciele, którym przysługują należności alimentacyjne;
 3. wierzyciele, którym przysługują renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;
 4. w postępowaniu o ogłoszenie upadłości – dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (to uprawnienie wygasa w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości).

Osoby wskazane w pkt 3 mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.

 1. Pisma procesowe oraz dokumenty wnoszone za pośrednictwem KRZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym albo uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
 2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem KRZ dołącza się załączniki w postaci elektronicznej. Skany dokumentów papierowych, które zostaną wprowadzone do systemu przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo doradcą restrukturyzacyjnym stanowią poświadczony elektronicznie odpis dokumentu. Skany wprowadzone do systemu KRZ przez inne osoby podmioty lub osoby stanowią elektroniczne kopie dokumentów. W przypadku złożenia elektronicznej kopii dokumentu należy w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma złożyć w sądzie (w przypadku pism adresowanych do syndyka np. zgłoszeń wierzytelności – u syndyka, z uwagi na odpowiednie stosowanie regulacji prawnej) oryginał dokumentu lub poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego odpis. Niezłożenie oryginału lub odpisu dokumentu lub złożenie z uchybieniem terminu skutkować będzie zwrotem pisma złożonego w KRZ.

 

Doręczenia w postępowaniu upadłościowym

 

 1. Pisma, zarządzenia i postanowienia doręcza się elektronicznie za pośrednictwem systemu KRZ. Nie dotyczy to pierwszego doręczenia dokonywanego osobie fizycznej , osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma.
 2. Pisma, zarządzenia i postanowienia skierowane d osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w systemie KRZ pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 3. Osobom wymienionym w pkt 3 doręczeń dokonuje się pocztą tradycyjną.

 

Sposób założenia konta w KRZ

 

 1. Aby założyć konto osoby fizycznej w KRZ niezbędne jest: (i) określenie nazwy użytkownika, (ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień, (iii) określenia hasła oraz (iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej. W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”, po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta: (i) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo (ii) Kwalifikowany podpis elektroniczny. Kolejne kroki wskazane są w instrukcji na stronie internetowej.
 2. Filmy instruktażowe dotyczące założenia konta w KRZ znajdują się pod linkiem, a podręcznik z obsługi KRZ: link

Copyright 2023. Krystian Wiśniewski. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: PAGE IN POL

      KRYSTIAN  WIŚNIEWSKI

 

 • Doradztwo upadłościowe
 • Doradztwo restrukturyzacyjne
 • Pozasądowy organ postępowania

MENU

ADRES

pl. 15 Sierpnia 1 lok. U1

09-100 Płońsk

tel. +48 455 409 049

biuro@syndykwisniewski.pl